Sporządzanie ekspertyz i opinii oraz projektów prawno-organizacyjnych

emisja i obrót akcjami w spółce akcyjnej;
prawo handlowe w teorii i w praktyce;
praktyczne aspekty stosowania prawa cywilnego w działalności gospodarczej;
prawo pracy, praktyczne aspekty jego stosowania;
pracodawca a związki zawodowe;