Pełna nazwa firmy:  Centrum Wiedzy Menedżera MAWO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nazwa skrócona: MAWO Sp. z o.o.
Siedziba spółki: ul. Pajdaka 10/42
03-134 Warszawa
Rejestr handlowy: KRS 0000046444 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Zarząd: Tomasz Pałka
Identyfikator GUS: P-008037706-94000000.59-2-893-81313
NIP: 855-10-00-572 (płatnik podatku VAT)
Przedmiot działalności przedsiębiorstwa: Działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie szczegółowo określonym w Statucie Spółki obejmująca w szczególności:
  • usługi szkoleniowe i doskonalenia zawodowego;
  • organizowanie przedsięwzięć gospodarczych w kraju i za granicą;
  • doradztwo ekonomiczne, prawne, finansowe i podatkowe;
  • usługi z zakresu zarządzania i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym: przygotowywanie i przeprowadzanie przekształceń własnościowych, opracowywanie i wdrażanie programów naprawczych;
  • analizy finansowe podmiotów gospodarczych, wycena majątku;
  • obejmowanie zarządów strategicznych i operacyjnych oraz funkcji likwidatora i syndyka.

.