Organizacja zarządzania

organizacja i zarządzanie w spółkach prawa handlowego, przedsiębiorstwach państwowych,
....grupach kapitałowych;
zarządzanie holdingiem;
zasady i procedury sprawowania nadzoru właścicielskiego w grupie kapitałowej;
zasady i procedury zarządzania spółką prawa handlowego;
działalność biura zarządu;
prowadzenie księgi akcyjnej i księgi udziałów;
rozdzielanie zarządzania strategicznego od zarządzania operacyjnego (regulamin zarządu);
zasady i procedury działalności władz spółek prawa handlowego (regulamin rady nadzorczej,
....regulamin walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników);
zasady organizacji przedsiębiorstwa spółki (regulamin organizacyjny);
zasady tworzenia prawodawstwa wewnętrznego;
procedury obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie,
czas pracy i organizacja pracy w przedsiębiorstwie;
regulaminy pracy;